Pakalpojumi

Lietišķā uzvedības analīze

ABA terapija - centrā tiek veikta ABA terapija jeb lietišķā uzvedības analīze, bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Autiskā spektra diagnostika

ADOS tests - centrā tiek veikta autiskā spektra traucējumu diagnostika un ADI-R tests - strukturēta intervija vecākiem.

Profesionāla komanda

Centra speciālisti regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros, saņem supervīzijas un izmanto zinātniski pierādītas metodes.

Finansiālais
atbalsts

Centrs sadarbojas ar labdarības organizācijām, atrodas sociālo pakalpojumu reģistrā, var saņemt atbalstu no Eiropas projektiem vai sociālā dienesta.

Aba

terapija

ABA (Applied Behavior Analysis) terapija jeb lietišķās uzvedības analīze visvairāk tiek pielietota cilvēkiem ar autismu un citiem attīstības traucējumiem. Tā tiek pielāgota skolās, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

Vienas ABA terpijas nodarbības (lietišķās uzvedības analīzes) izmaksas: 35 eur (no 01.10.2022).

Denveras agrīnās intervences modelis (Early Start Denver Model)
Agrīnā Intervence

Agrīnā intervence (Denvera modelis) – ir uzvedības terapija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vecumā no 12 līdz 48 mēnešiem. Tā ir balstīta uz lietišķās uzvedības analīzes (ABA terapijas) metodēm. Vecāki un terapeiti izmanto spēli, lai izveidotu pozitīvas un jautras attiecības. Ar rotaļām un kopīgām aktivitātēm bērns tiek mudināts uzlabot valodas, sociālās un kognitīvās prasmes. Mācīšana notiek dabiskas spēles un ikdienas aktivitāšu laikā. Vecāku iesaiste ir galvenā ESDM (Denveras agrīnā intervences modeļa) programmas sastāvdaļa. 

VB (Verbal Behavior)

Verbal behavior (verbālā uzvedība) – ir lietišķās uzvedības virziens, kurā uzskata, ka valoda ir uzvedība, kas tiek apgūta tāpat kā citas prasmes. Ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka šī terapija ir efektīva un pielietojama bērnu un jauniešu ar autismu mācīšanai. ABA terapija un VB nav atsevišķi terapijas veidi, bet lai sasniegtu valodas un komunikācijas apgūšanas mērķus ABA terapijas principi un mācību procedūras var tik izmantotas kopā ar VB valodas mācīšanās metodēm.

AAC (Alternative and Augmentative Communication)

AAK (alternatīvās un augmentatīvās komunikācija) – ir sistēma, kas cilvēkiem ar vāju verbālu komunikācijas spēju ļauj sazināties izmantojot komunikācijas palīgierīces (pārvietojamas, vienkārši lietojamas): manuālos dēļus un citas palīgierīces. AAK palīdz sazināties ar ķermeņa valodu, acu norādēm, žestiem, priekšmetiem, attēliem, fotogrāfijām, piktogrammām, speciālām datorprogrammām, viedierīcēm. AAK veicina, papildina runu, nodrošina sazināšanos un uzlabo dzīves kvalitāti.

Audio

Logopēds

Audiologopēds ir speciālists, kas veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma cilvēkiem. Nodarbībās tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēle, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus. Tiek paplašināts vārdu krājums, apgūti gramatikas pamati, nostiprināts elpošanas un balss aparāts un veicināts domāšanas process.

Vienas audiologopēda konsultācijas/nodarbības izmaksas: 35 eur (no 01.10.2022).

KADOS GADĪJUMOS DOTIES PIE AUDIOLOGOPĒDA?

 Nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana; 

• Fonemātikas traucējumi (nepareizi saklausa līdzīgas skaņas); 

• Valodas attīstības aizture;

• Valodas izpratnes traucējumi;

• Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, mācīšanās grūtības;

• Balss traucējumi;

• Runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās;

• Košļāšanas un rīšanas grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi;

• Pastiprināta siekalošanās;

• Komunikācijas traucējumi, nepieciešama alternatīvas un augmentatīvās komunikācijas pielāgošana.

Ergo

Terapeits

Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairākumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem – strādā multiprofesionālā komandā.

Vienas ergoterapeita konsultācijas/nodarbības izmaksas: 35 eur (no 01.01.2023).

KADOS GADĪJUMOS DOTIES PIE ergoteraepita?

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, perifēro nervu bojājumiem, psihiskām saslimšanām, konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu mājas, ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā. Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās – pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem.

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt atgūt prasmes, kas veicina būt neatkarīgam ikdienas aktivitātēs. Ergoterapeits savā darbā izmanto aktivitātes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas – to mērķis ir mazināt ierobežojumus ikdienas aktivitātes, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus.